Подробен анализ на промените в Наредба № 13 с коментари

Автор: Георги Пчелин

Фондация Да спасим пчелите направи подробен анализ на промените в Наредба № 13 с коментари относно измененията и допълненията в нея. Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности беше публикувана в държавен вестник на 27.11.2020 г. от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Подробен анализ на промените с коментари към тях

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В букви „а“ и „б“ думите „населеното място и“ се заличават.
2. Буква „в“ се отменя.

Коментар: Вече няма значение дали наземната техника ще третира/пръска в близост до населено място или не, докато преди промените имаше ограничения. Ние смятаме, че така има опасност от разпространението на вредни химикали в близост до хората.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „култури“ се добавя „и други площи“;
б) в т. 2, букви „а“ и „б“ думите „населеното място и“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „защита“ се добавя „препарати за дезинфекция и дезинсекция“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 думите „при третиране с инсектициди, фунгициди и растежни регулатори“ се заличават;
г) в т. 4 думите „с тотални хербициди“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „се записват“ се заменят с „авиационният оператор записва“.
4. Алинея 4 се отменя.

Коментар: Вече няма значение дали въздушното пръскане ще се осъществява в близост до населено място или не, докато преди промените имаше ограничения. Според нас е опасно да се пръска с отровни препарати в близост до хора и населени места. Добавката „и други площи“ поражда въпроса „кои видове площи попадат под определението за други площи“?

Не се допуска прилагането на продукти за растителна защита (препарати за дезинфекция и дезинсекцфия) чрез въздушно пръскане. Дали това значи, че други видове препарати са позволени за ползване в ал. 2? Оставаме на вас да прецените. Алинея 4 се отменя напълно, което според нас ще доведе до пръскане с техника, която не отговаря на определени изисвания. Тоест третирането може да бъде животозастрашаващо за хората и опасно за пчелите (диви и домашни).

§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси, заоре или дискува цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, лозя и др.) и интензивни горски култури преди извършване на третирането при спазване изискванията на чл. 34 от Закона за пчеларството.“

Коментар: Доколкото става ясно от премахването на точка 2 – възложителят вече не е длъжен да съхранява празните опаковки от употребените продукти в специално обособени и обезопасени за целта места. Също така пада от отговорност начинът на употреба на препаратите съгласно указанията им. Това може да причини замърсявания от висока степен и да доведе до наранявания.

§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. На интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се поддържат и актуализират:
1. регистри с информация за разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, в които са обозначени продуктите, идентифицирани като опасни за пчелите със стандартната фраза „SPe8 Опасен за пчелите“, и продуктите за растителна защита с нисък риск;
2. лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти;
3. списък с контакти на лаборатории, акредитирани да анализират проби от пчели за наличие на продукт за растителна защита и третирана растителност за остатъци от пестициди.“

Коментар: Това допълнение на първо четене изглежда положително. Очаква се регистрите да станат по-информативни. Вероятно остава възможността за лесна манипулация на данните, тъй като технологията, която се използва не е от най-сигурните.

§ 5. В чл. 7 думите „(по-слабо токсични) по отношение на“ се заличават.

§ 6. Създават се членове 7а, 7б и 7в:
„Чл. 7а. В случай на възникване на заразни болести по животните се извършват дезинсекционни и дезинфекционни дейности съгласно Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните (ДВ, бр. 97 от 2020 г.).
Чл. 7б. В случаите по чл. 7 и 7а компетентният орган възлага на ЦОРХВ извършването на оценка на влиянието от проведените растителнозащитни, дезинсекционни и дезинфекционни дейности върху пчелите, като определя срок за всеки конкретен случай.
Чл. 7в. При пострадали пчелни семейства в случаите по чл. 7 собствениците на пчелини се обезщетяват по реда на Закона за защита при бедствия.“

Коментар: Това допълнение на първо четене изглежда положително. Нужно е време, за да се види дали тази система ще заработи гладко или ще създава затруднения.

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „до 3 дни“ се заменят с „не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни“;
б) създава се т. 3:
„3. прилагат регистрираните с входящ номер уведомителни писма до кметствата към „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ и към „Технологичен план“ за горските територии при употреба на ПРЗ и да ги предоставят при проверка.“

2. В ал. 2 накрая се добавя „а практикуващите подвижно пчеларство в землището на съответното населено място уведомяват лично с SMS и/или по електронна поща.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните по ал. 3 съдържат мобилен телефон и/или електронна поща и се съобщават в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при регистрацията, пререгистрацията на животновъдния обект или се предоставят при необходимост от собственика на пчелина ведно с декларация за съгласие за достъп до лични данни.

Коментар: Това допълнение на първо четене изглежда положително за практикуващите подвижно пчеларство. Те вече ще получават известия, когато се третира с прпарати в областта, в която практикуват в този момент.

§ 8. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).
(2) Достъпът до ЕПОРД е след извършена регистрация на потребителя с валиден адрес за електронна поща. Регистрацията и достъпът до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители.

(3) Електронната платформа по ал. 1 съдържа географска информация за актуалните граници на слой „Физически блокове“ от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини).
(4) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, и собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код.

(5) Регистрираните в ЕПОРД собственици на животновъдни обекти (пчелини), включително практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в платформата информация за местонахождението на всеки пчелин и да я актуализират своевременно.
(6) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация за дейностите в ЕПОРД, която включва:

1. обозначаване на блок/блокове от слой „Физически блокове“ на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в декари и вида на земеделската култура;
2. дата и час (от – до) на извършване на дейностите;
3. продукт/препарат – търговско наименование, доза на декар.
(7) Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпраща електронно писмо и/или SMS с данните по ал. 6, т. 1 – 3.“

Коментар: Още от създаването на фондация „Да спасим пчелите“ една от главните ни цели е да дигитализираме дейностите около пчеларството и земеделските производители с цел улесняване на тяхната дейност и да създадем електронна платформа. Изключително радностни сме, че БАБХ най-накрая се наеха да създадат подобна платформа (ЕПОРД). Разбира се, тук някои от пчеларите няма да са щастливи, защото регистрацията на пчелин става с една идея по-трудно изпълнима, но пък според нас в дългосрочен план това е начинът за оптимизация на процесите.

Платформата се очаква да заработи в началото на 2021 – надяваме се да не я чакаме години. Относно тази част сме скептично настроени, познавайки технологичните решения, които държавата използва в момента. Дано да успеят да опазят личните данни на хората и наистина да поддържат платформата. Ще следим случая с интерес и се надяваме всеки да поеме отговорност и да попълва нужните данни в ЕПОРД.

§ 9. В чл. 10 след думите „т. 2“ се добавя „или по чл. 9а, ал. 7,“, а след думата „отравяне“ се добавя „чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг подходящ начин.“

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

Коментар: Съгласни сме, че когато има отравяне, пчелинът трябва да се постави под карантина с цел предотвратяване на разпространението на евентуална зараза.

§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „подмор“ се добавя „или наличие на признаци за отравяне“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. подава жалба до директора на областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) незабавно по телефона не по-късно от първия ден след констатираната смъртност на пчели, която се отразява писмено в ОДЗ в деня на получаването й или най-късно в първия работен ден.“

Коментар: Ако натравянето е в петък вечер или през уикенд, отразяването на дадения проблем ще се случи в първия работен ден, което само по себе си ще доведе до разминаване на данните в системата.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на пчелните семейства за масов подмор или признаци на отравяне в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелните семейства и отразява констатациите си във ветеринарномедицинския дневник на животновъдния обект (пчелин).“
3. Алинеи 4 – 7 се отменят.

§ 12. Член 13 се отменя.

§ 13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Комисията по чл. 12, ал. 2 извършва проверка на място.
(2) Инспектор по растителна защита от ОДБХ, член на комисията, взема проба от третираната растителност и проверява за наличие на умрели пчели в нея. Пробата се транспортира незабавно до акредитирана лаборатория. При невъзможност за незабавен транспорт растителната проба следва да бъде съхранена в ОДБХ и доставена в акредитираната лаборатория по подходящ начин. Пробата се придружава от протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребени продукти за растителна защита и/или за установяване на остатъчни количества от продукти за растителна защита по процедури, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ. Пробата се опакова, транспортира и анализира за сметка на БАБХ.

(3) При необходимост по преценка на комисията инспекторът по растителна защита от ОДБХ взема проба от растителността в или около пчелина.
(4) Официалният ветеринарен лекар, член на комисията, взема проба от пчели от пострадалите семейства и около входа на кошерите. Пробата се придружава от писмо за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.

(5) Пробата по ал. 4 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане, и да е запечатана. Същата е съпроводена/идентифицирана със стикер с уникален баркод. Необходимите опаковки и стикери с уникални баркодове се осигуряват от официалния ветеринарен лекар, член на комисията.
(6) Информацията за изпратената проба се отразява в писмото за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, и съдържа най-малко следните данни:

1. наименование и количество на пробата;
2. дата, час и място на вземане на пробата;
3. номер на стикер с уникален баркод;
4. име и подпис на заинтересованото лице или неговия представител, присъствал при вземането на пробата;
5. име, подпис и щемпел на лицето, взело пробата.

(7) Пробата по ал. 4 се изпраща за анализ в акредитирана лаборатория от собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета, в присъствието на официалния ветеринарен лекар, член на комисията.
(8) Пробата се транспортира за сметка на собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета.
(9) Анализите на пробата от пчели се заплащат от собственика/ците, по чиято жалба се свиква комисията.“

(7) Пробата по ал. 4 се изпраща за анализ в акредитирана лаборатория от собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета, в присъствието на официалния ветеринарен лекар, член на комисията.
(8) Пробата се транспортира за сметка на собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета.
(9) Анализите на пробата от пчели се заплащат от собственика/ците, по чиято жалба се свиква комисията.“

Коментар: Става ясно, че високите суми за сметка на пчеларите остават. Ако искате да тествате натровените си пчели за наличието на забранени вещества в тях, трябва да заплатите пробата в лабораторията, която е стотици левове (около 420лв. по последни данни).

§ 14. Създават се членове 14а и 14б:
„Чл. 14а. (1) Арбитражни проби от пчели или растителност за целите на контролна експертиза се формират и съхраняват в лабораторията, в която са изпратени пробите.
(2) След получаване на проба по чл. 14, ал. 2 – 4 във възможно най-кратък срок лабораторията изготвя от нея аналитична проба и отделя необходимия брой аналитични части в зависимост от използвания метод за анализ, включително и за контролна експертиза.

(3) Контролна експертиза на арбитражната проба се извършва след писмено заявление на заинтересованото лице до изпълнителния директор на директора на ОДБХ, на чиято територия е взета пробата. Контролна експертиза може да се заяви в срок до 3 работни дни след надлежно уведомяване за резултатите.

(4) Изпълнителният директор на БАБХ разрешава извършването на контролна експертиза в национална референтна лаборатория или в друга национална референтна лаборатория в Европейския съюз, или в друга акредитирана лаборатория, различна от лабораторията, извършила първоначалното изпитване. Всички разходи за извършването на контролна експертиза, включително транспорт, опаковане, съхранение, анализ и други, са за сметка на лицето, подало заявлението по ал. 3.

Коментар: Става ясно, че ако искате да тествате повторно при съмнения за натравяне при пчелите, трябва да заплатите отново същата сума при първоначалното тестване. Често се налага да се направи повторна проба заради неясни резултати, което води до заплащането на още 420лв. от страна на пчеларите.

(5) Резултатите от контролната експертиза са окончателни и не подлежат на оспорване.
Чл. 14б. (1) След извършване на проверката комисията съставя констативен протокол съгласно приложение № 2, в който:
1. се потвърждава или отхвърля съмнението за отравяне, придружено с мотиви;
2. при съмнение за отравяне се отразяват обстоятелствата, при които е настъпило събитието;
3. се определят и записват видът и размерът на причинените щети на пчелните семейства от отравянето, като при невърнали се летящи пчели силата на пчелните семейства се определя по броя на рамките с пило и броя на медовите пити, заети с нектар и мед.

(2) В срок до 5 дни след получаване на резултатите от анализите комисията изготвя окончателното заключение съгласно приложение № 3 за причините за подмор/наличие за отравяне на пчелите и установяване на нарушителя и връчва екземпляр от него на собственика/собствениците на пчелното стопанство, по чиято жалба се свиква комисията.
(3) При поискване от страна на комисията ЦОРХВ дава научнообосновано становище относно това, до каква степен установеният в пробата пестицид е опасен за пчелите и дали измереното количество от него е токсично за тях. Срокът за изготвяне на заключението по ал. 2 започва да тече от получаване на становището.“

Коментар: Възможността за манипулация на данните остава. Също така не става ясно какво количество пестициди е нужно да се открие в пробите, за да е опасно за пчелите.

§ 15. Създава се чл. 16:
„Чл. 16. Ежегодно в периода 15 март – 31 май ОДБХ осигуряват мобилни инспектори и служители на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверка при необходимост от 8,00 до 18,00 ч. в почивните и празничните дни при спазване на действащото законодателство.“

Коментар: Добра новина, предвид честите случаи на натравяния през почивните и празничните дни.

§ 16. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения
1. В т. 7 думите „(по-слабо токсични) по отношение на“ се заличават.
2. Създават се т. 8, 9, 10, 11, 12 и 13:
„8. „Арбитражна проба“ е пробата, предназначена за контролна експертиза в случай на оспорване на резултатите.
9. „Дезинсекция“ е комплекс от методи за унищожаване на вредни насекоми и кърлежи.
10. „Дезинфекция“ е комплекс от методи и средства за обезвреждане на патогенни микроорганизми върху живи или неживи обекти.

11. „Продукти за растителна защита с нисък риск“ са продукти по смисъла на чл. 47 от Регламент (ЕО) 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г.)“.
12. „Репелент“ е препарат за отблъскване на насекоми.
13. „Хранителна примамка“ са всички видове захари и/или специални добавки, които привличат насекомите.“

§ 17. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 2 абревиатурата „ЕГН“ и думите „л.к. № ………….., издадена на …………. от МВР“, и „и печат“ се заличават.

§ 18. В приложение № 2 към чл. 14, ал. 6 думите „за сметка на жалбоподателя“ се заличават.

§ 19. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 7 след думите „от извършените“ се добавя „лабораторни“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 20. Актуализацията на слой „Физически блокове“ от СИЗП в ЕПОРД се извършва в срок от 1 месец от одобряване на окончателния слой „Физически блокове“ за съответната година по реда на чл. 16б от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).

§ 21. (1) Регистрацията по чл. 9а, ал. 4 се извършва до 31.01.2021 г.
(2) За новорегистрирани земеделски стопани и животновъдни обекти (пчелини) регистрацията в ЕПОРД се извършва в едномесечен срок от регистрацията на земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин). При практикуване на подвижно пчеларство новорегистрираните животновъдни обекти (пчелини) се регистрират в ЕПОРД в срок до два дни от регистрацията на пчелина.

§ 22. До 28.02.2021 г. включително оповестяването се извършва по реда на чл. 8, 9 и 9а, а от 1.03.2021 г. – по реда на чл. 9а.

§ 23. Параграф 10, т. 2 влиза в сила на 1.03.2021 г.

Плюсове

 • Очаква се регистрите да станат по-информативни
 • Практикуващите подвижно пчеларство ще получават известия
 • Създава се електронна платформа (ЕПОРД) с цел оптимизация на процесите
 • При отравяне пчелинът трябва да се постави под карантина
 • ОДБХ осигурява мобилни инспектори в периода 15 март – 31 май през почивни и празнични дни

Минуси

 • Пръскането в близост до населени места става без ограничения
 • Неясни промени – например добавката „други площи“ в Ал.1
 • Опасност от замърсяване при неправилно съхранение на опаковки от използвани препарати
 • Възможни разминавания в реалния живот и данните в електронната платформа
 • Високите суми, които пчеларите плащат за проби остават
 • Не става ясно какво количество пестициди е нужно да се открие в пробите, за да е опасно за пчелите

Заключението на фондация "Да спасим пчелите"

При първият ни анализ на новите промени в Наредба № 13 достигаме до заключението, че повечето изменения и допълнения не са в помощ на пчеларите. Някои от промените дори са потенциално опасни за хората в населените места около площи, които се третират ежегодно. Хубаво е, че държавата започва да работи по електронна платформа, но за жалост системата най-вероятно ще позволява лесно манипулиране на данните.

Всичко е съвсем ново, така че през 2021 година реално ще разберем дали промените са положителни или отрицателни. Точно след една година ще направим проучване сред пчеларите, където се надяваме да съберем достатъчно данни относно работния процес на ЕПОРД и дали тези изменения и допълнения в наредбата наистина са били адекватни.

Не забравяйте, че това е нашето мнение по промените. Тъй като все още липсва експертното виждане на специалистите в сферата, не можем да сме сигурни дали всичко ще се случи както сме описали в коментарите. Въпреки всичко сме благодарни за промените, тъй като дадоха един важен старт за общността с въвеждането на електронна платформа. Стискаме палци за по-добро бъдеще за пчеларите и пчелите!

Хареса ли ви статията? Споделете с приятели.

Още публикации
Scroll to Top